AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Prosinec 2022

Vážení rodiče,
dne 8. 12. 2022 máte možnost podívat se do školy, kde se vzdělávají děti s mentálním postižením a děti s poruchami autistického spektra bez ohledu na úroveň rozumových schopností. Mimo jiné můžete nahlédnout do výuky i ve třídách, kde se vzdělávají děti s dobrými rozumovými schopnostmi, ale s potřebou uzpůsobení prostředí a organizace výuky (tedy mnohdy budoucí středoškoláci, kteří pokračují na maturitních oborech). Uvidíte v praxi, jak vypadá strukturované učení, struktura prostředí a času, jak lze modifikovat vzdělávací metody.

Září 2022

Vítáme Vás v novém školním roce 2022-2023

Červen 2022

Vážení rodiče,
z důvodu plánované rekonstrukce a čerpání dovolené bude provoz SPC v období od 23.6. do 2.9. výrazně omezen.
Sociální pracovnice bude dostupná v období od 18.7. do 29.7. na tel. 725 864 891. Ostatní odborní pracovníci budou dostupní od září 2022.
Děkujeme za pochopení.

 

Leden 2022

Vítejte v novém roce 2022

Listopad 2021

Vážení rodiče,
v souvislosti s opětovně zhoršenou epidemiologickou situací upozorňujeme, že část administrativních činností SPC přechází do režimu home office. Pro kontaktování využívejte přednostně mobilní telefon 725 864 891.
SPC pracuje i nadále s klienty prezenční formou, veškeré dohodnuté návštěvy platí. Prosíme o dodržování aktuálně platných nařízení vlády – nutnost zakrytí nosu a úst, dezinfekce rukou. Přeobjednejte návštěvu v případě, že se vy nebo vaše dítě necítíte dobře (rýma, kašel, bolest hlavy apod.). K vyšetření by se měl dostavit co nejmenší počet osob, tj. zpravidla s dítětem jeden z rodičů (prevence shlukování většího množství osob v prostorách SPC, možnost rozestupů). V žádném případě nevoďte dítě, které je v karanténě!
Děkujeme za pochopení.

ZÁŘÍ 2021

PROVOZNÍ DOBA CENTRA:

PONDĚLÍ – PÁTEK 7:00-15:00

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021    

ČERVEN 2021  

Provozní doba SPC v době letních prázdnin
 
Z důvodu čerpání řádné dovolené je SPC zcela uzavřeno v termínech 7.7. – 16.7. 2021 a 2.8. – 13.8. 2021. Pro kontakt v ostatních termínech využívejte, prosíme, mobilní telefonní číslo 725 864 891.

 

Vážení rodiče, 

od září 2021 nabízíme pro klienty s mentálním postižením a/nebo poruchami autistického spektra následující dlouhodobé programy:

 • Nácvik strukturovaného učení a rozvoj grafomotoriky (Mgr. Jarková)
 • Rozvoj komunikačních dovedností a nácvik technik alternativní a augmentativní komunikace (Mgr. Jelínková, Mgr. Kárníková)
 • Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina (Mgr. et Mgr. Veinertová)
 • Program Deficity dílčích funkcí dle B. Sindelar (Mgr. et Mgr. Veinertová)
 • Kognitivně-behaviorální psychoterapie, nácvik sociálních dovedností, práce s emocemi (Mgr. Doucková)
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování (Mgr. Jelínková)
 • Práce s kolektivem třídy, kde se vzdělává žák s PAS nebo mentálním postižením (Mgr. Bílová)
 • Nácvik relaxačních technik, autogenní trénink (Mgr. Bílová)
 • Neurovývojová stimulace (Mgr. Horáková)

Veškeré programy jsou bezplatné a probíhají v prostorách SPC (s výjimkou práce se třídou, která probíhá přímo v terénu).

-nabídka služeb pro tisk Nabídka služeb bezplatně word

BŘEZEN 2021                     

Vážení rodiče,
vládní opatření ohledně uzavření všech škol od 1. 3. 2021 se provozu školských poradenských zařízení, tedy ani našeho SPC, netýká. Veškerá dohodnutá vyšetření a konzultace platí, připomínáme povinnost rodičů mít při vstupu a po celou dobu pobytu v SPC řádně nasazený respirátor min. FFP2.

Podle krizového opatření „omezení volného pohybu“ https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU platí výjimka, která se uplatňuje i pro cestu rodiče s dítětem do a z ŠPZ:

 „nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu…“

 Tato výjimka platí i pro cestu přes hranici okresu.

Provoz SPC je nicméně omezen na předem dohodnutá vyšetření a konzultace, proto pro veškerý telefonický kontakt využívejte výhradně mobilní telefon 725 864 891.
Děkujeme za pochopení

ÚNOR 2021

Mgr. Eva Jarková ze Speciálně pedagogického centra Rukavička hovoří v radioporadně Českého rozhlasu na téma: poruchy autistického spektra.

https://hradec.rozhlas.cz/rodice-vsech-nasich-18mesicnich-deti-dostavaji-dotaznik-k-zachyceni-poruchy-8403686

 

INFORMACE KE VSTUPU DO SPC

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021 je nutné při vstupu do SPC mít na ústech a nose respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Toto nařízení platí od 25. 2. 2021.
Bez respirátoru nebo dvou na sebe navrstvených chirurgických roušek nebude dospělé osobě umožněn vstup do prostor SPC! Látkové roušky již jako ochrana dýchacích cest nepostačují.
Opatření se nevztahuje na klienty s poruchou autistického spektra či oslabenými kognitivními schopnostmi a děti do 2 let věku.
Ostatní hygienická opatření zůstávají i nadále v platnosti – desinfekce rukou při vstupu, doprovod dítěte pouze jednou dospělou osobou, aby se minimalizoval počet osob potkávajících se v čekárně.
Děkujeme za pochopení.

PROSINEC 2020

Průkaz pro osoby s PAS

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že na stránkách ministerstva zdravotnictví je odkaz na vystavení průkazu pro osoby s PAS a informace k jeho použití a vystavení- https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/13557/37732/Průkaz%20PAS%20-%20distribuce.pdf 

Mohlo by Vám to pomoci zlepšit podmínky při ošetření Vašeho dítěte u lékaře (dle informací lékař obdrží 2x vyšší náhradu za výkon, pokud se pacient prokáže tímto průkazem).

LISTOPAD 2020

Metodický pokyn pro distanční vzdělávání

Výňatek z metodického pokynu týkající se žáků se SVP – https://www.msmt.cz/file/53906/, verze pro tisk najdete v záložce DOKUMENTY

Provoz SPC
Vážení rodiče,
provoz SPC pokračuje i v aktuálním období uzavřených škol, veškeré předem dohodnuté termíny platí. V SPC jsou dodržována zvýšená hygienická opatření, nadále apelujeme, aby na vyšetření či konzultaci přicházelo pouze dítě zcela zdravé, totéž platí pro zákonné zástupce.
Pokud potřebujete změnit termín nebo se na cokoli zeptat, kontaktujte nás, prosíme, na telefonním čísle 725 864 891.
Děkujeme vám za pochopení a přejeme pevné zdraví.

ZÁŘÍ 2020

Souhrnné pokyny Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací. – Doporučený postup vzhledem ke COVID 19 ze dne 11.9.2020

 

Pomoc při domácím vzdělávání žáků s PAS v době koronaviru

V případě, že by došlo vzhledem k epidemiologické situaci opět k uzavření škol a distančnímu vzdělávání,  uvádíme odkaz na publikaci NAUTISU:     https://nautis.cz/_files/userfiles/Odborne_clanky/Domaci_vzdelavani_koronavirus.pdf

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice bude i od 1. 9. 2020 nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření:

 1. Nevstupujte do SPC, pokud vy, vaše dítě nebo kdokoli ze společné domácnosti vykazuje známky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota aj.) nebo vám byla nařízena karanténa. Telefonicky nás informujte, termín vašeho vyšetření rády přeobjednáme! V případě, že budou příznaky onemocnění zjištěny během vyšetření, bude poradenská služba okamžitě ukončena.
 2. Je vhodné snížit počet doprovázejících osob na minimum (ideálně by měl dítě doprovázet pouze jeden ze zákonných zástupců), aby se předešlo kumulaci osob v čekárně.
 3. Každý návštěvník SPC je povinen být vybaven rouškou či jinou ochranou dýchacích cest, s výjimkou klientů, kteří jsou povinnosti nosit roušky zbaveni (PAS, snížené kognitivní schopnosti).
 4. Všichni klienti si přinesou sáček na bezpečné uložení roušky po dobu vyšetření (pokud roušku nosí).
 5. Ihned po vstupu do SPC použijte připravenou dezinfekci na ruce.

Dodržujte přesně čas, na který jste pozváni.


ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

KVĚTEN 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s rozvolňováním protiepidemiologických opatření bude naše SPC od 11. 5. 2020 opět otevřeno pro klienty, avšak za zpřísněných hygienických podmínek, které vyplývají mj. z doporučení MŠMT (plné znění ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52777/).

Upozorňujeme vás na nutnost dodržovat následující opatření:

1. Nevstupujte do SPC, pokud vy, vaše dítě nebo kdokoli ze společné domácnosti jeví známky respiračního onemocnění nebo vám byla nařízena karanténa; podmínkou poskytnutí poradenské služby je podpis čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v posledních dvou týdnech.

2. Každého klienta bude doprovázet pouze jedna dospělá osoba.

3. Každý návštěvník SPC je povinen být vybaven rouškou či jinou ochranou dýchacích cest, s výjimkou klientů, kteří jsou povinnosti nosit roušky zbaveni (PAS, snížené kognitivní schopnosti).

4. Všichni klienti si přinesou sáček na bezpečné uložení roušky po dobu vyšetření.

5. Ihned po vstupu do SPC použijte připravenou desinfekci na ruce.

6. Dodržujte přesně čas, na který jste pozváni.

Pro zajištění ochrany zdraví upozorňujeme také na následující změny oproti běžnému provozu:

– Herna bude až do odvolání uzavřena a i z prostor čekárny budou odstraněny hračky a časopisy, které nelze desinfikovat. Počet židlí je omezen tak, aby byly zaručeny doporučené rozestupy. Neberte s sebou tedy sourozence dítěte, které k nám přichází na vyšetření.

– Klienti budou zváni na přesný čas a s určitými časovými rozestupy, aby nedocházelo ke shromažďování v prostorách čekárny, proto se snažte o dochvilnost.

– Vzhledem k tomu, že po dobu vyšetření nemusí mít dítě roušku, budou pracovnice SPC vybaveny ochrannými štíty a jednorázovými rukavicemi – upozorněte prosíme především menší děti, aby se nepolekaly.

– Veškeré prostory SPC včetně pracoven odborných pracovníků a toalet budou pravidelně desinfikovány, testové materiály či hračky, které nelze desinfikovat, budou po použití umístěny na 72 hodin do „karantény“. Polstrované židle byly ve všech prostorách, kde se pohybují klienti, vyměněny za omyvatelné.

Pravidla otevření SPC od 11. 5.-TISK

DUBEN 2020

Vážení rodiče,

SPC Rukavička nabízí po dobu uzavření škol možnost telefonických či elektronických konzultací s psychology či speciálními pedagogy.

Pokud potřebujete poradit s výchovnými problémy, obtížemi ve vzdělávání na dálku, pomoci zvládat zátěž a stres nebo se jen podělit se svými těžkostmi, napište nám na specialnicentrum@seznam.cz nebo volejte 725 864 891. Naše pracovnice vás budou kontaktovat a pokusí se vám pomoci.

Věříme, že společně vše zvládneme!

Vaše SPC Rukavička

BŘEZEN 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícím s epidemiologickou situací je provoz SPC od 11. 3. 2020 omezen. Až do odvolání nebudou probíhat žádná vyšetření ani konzultace, již objednaní klienti budou telefonicky kontaktováni pracovníky SPC.
V naléhavých případech volejte na telefonní číslo 725 864 891 nebo využijte elektronickou poštu, veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na specialnicentrum@seznam.cz.
O dalším postupu vás budeme informovat podle vývoje situace.
Děkujeme za pochopení.

LEDEN 2020

Na konci ledna proběhla zajímavá tisková konference naznačující možnosti využití probiotik při zmírňování obtíží dětí s poruchami autistického spektra. Odkaz k textu- Psychobiotika – nová naděje pro řešení poruch autistického spektra

Provoz SPC o letních prázdninách

Sociální pracovnice přítomna 1.7.-4.7., 22.7.-2.8., 19.8.-30.8. v době 6-14 hod.

Pro objednání či konzultaci volejte 725 864 891.

Od 21.8. 2019 budou na pracovišti i ostatní odborní pracovníci (psychologové, speciální pedagogové). 

Přejeme Vám krásné letní prázdiny!

DUBEN 2019

Zápis do Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy v Hradci Králové

Zápis proběhne v úterý 9.4.2019 od 12 hod- 18 hod, lze využít i individuální možnost zápisu, více informací viz. odkaz  níže.

Škola má mj. dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí s PAS, a to od dětí s různými stupni mentálního postižení přes děti s normálním intelektem až po děti s mimořádným nadáním. Využívá metod strukturovaného učení, v případě narušené komunikační schopnosti metod alternativní komunikace (znak do řeči, VOKS).

Zápis do školy 2019

 

Pozvánka

Vážení a milí,

přijďte nás v úterý 2. dubna 2019 podpořit na Pivovarské náměstí, kde se Krajský úřad u příležitosti Světového dne rozšíření povědomí o autismu rozsvítí v modrých barvách. Vše odstartuje promítáním unikátního dokumentu Děti úplňku v 19:00 a slavnostní rozsvícení se uskuteční v 20:00.

Těšíme se na setkání.

Tým Křesadla HK

https://www.kresadlohk.cz/krajsky-urad-sviti-modre/

 

Akce na podporu osvěty autismu „PUTOVÁNÍ 2019″

Několik dospělých autistů putuje od města k městu. Letošní 7. ročník vede Východočeským krajem, trasa měří 222 km a putující tuto vzdálenost ujdou v období OD 2. -15.4. 2019.

V Hradci Králové proběhne beseda dne 15. 4. 2019 od 18:00 v pobočce KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, Gagarinova 844/9, Hradec Králové.

Denní plány Putování 2019

Putování 2019 TZ

Plakát Putování 2019 – Hradec Králové

LEDEN 2019

POZVÁNKA DO KINA CENTRÁL

Kino Centrál zve do kina  na projekci snímku Mimi a Líza: Záhada vánočního světla v sobotu 5. ledna od 10:00 v královehradeckém Bio Central.

 
🌟🌟🌟Kino v klidu🌟🌟🌟
 
Kino v klidu je projekce filmu uzpůsobená pro diváky z řad dětí a dospělých s autismem, ADHD nebo mentálním postižením. Přijít ale může i kdokoliv mimo tuto cílovou skupinu.
Promítání bude probíhat za specifických podmínek a opatření (snížená hladina zvuku, částečné osvětlení, bez reklam, možnost volného pohybu apod.) s ohledem na cílovou skupinu, takže při projekci bude personálem i ostatními účastníky respektováno chování, které plyne z handicapu dítěte nebo dospělého.
 

🌟🌟🌟Mimi a Líza: Záhada vánočního světla🌟🌟🌟

Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Ale obě se však umí dívat a společně vidět. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Pásmo krátkých animovaných filmů pro malé děti a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček.

 

LISTOPAD 2018

POZVÁNKA DO KINA CENTRÁL
Dobrý den,
Máme velkou radost, že se kino Bio Central stalo jako druhým v republice součástí projektu Kino v klidu.
Co takové Kino v klidu znamená?
Jedná se o promítání filmů běžné produkce pro diváky z řad dětí a dospělých s autismem, ADHD nebo mentálním handicapem.

Velmi často se stává, že děti s autismem nebo jiným handicapem by rády chodily se svými rodiči do kina, ale kvůli svému handicapu standardní projekci ruší, a proto s nimi rodiče radši do společnosti nechodí. Podobný problém řeší nejen rodiny, ale i speciální školy nebo sociální služby.

Projekce v rámci projektu "Kino v klidu" budou probíhat za specifických podmínek a opatření (snížená hladina zvuku, částečné osvětlení, bez reklam, možnost volného pohybu apod.) s ohledem na cílovou skupinu, takže při projekci bude ostatními účastníky i personálem kina respektováno chování, které plyne z handicapu dítěte nebo dospělého.

Inspiraci jsme našli v Anglii, kde koncept úspěšně funguje několik let. Celý projekt byl připraven ve spolupráci s odborníky z organizace Národní ústav pro autismus (NAUTIS) a Křesadlo Hradec Králové.

Promítání není omezeno jen na cílovou skupinu a je otevřeno pro všechny. Cílem je vytvořit příjemné inkluzivní respektující prostředí. 

První projekce proběhne 1. prosince (sobota) od 10:00 v kině Bio Central. Promítat budeme pohádku Pat a Mat: Zimní radovánky. Vstupné je 130/dospělí, 110/děti (do 12let). Jeden doprovod na jedno dítě zdarma.
Budeme velmi rádi za šíření mezi cílovou skupinou diváků. 
Informaci o celém cyklu a možnost rezervace vstupenek naleznete zde: 

https://www.biocentral.cz/cz/cyklus/kino-v-klidu-280V případě jakýchkoliv nejasností se na mě neváhejte obrátit. 

Těším se na vaše reakce, přípomínky a hlavně návštěvu na první projekci Kina v klidu.

S pozdravem   
Mgr. Aneta Kohoutová
Bio Central, Provozní ředitelka
777176218
aneta.kohoutova@biocentral.cz

ČERVEN 2018

Výchova dítěte s autismem. Čeho si mohou rodiče všimnout už v raném věku potomka?

Psycholožka SPC Rukavička Hradec Králové Mgr. Tereza Horáková v naší radioporadně 4. června 2018 na téma: výchova dítěte s poruchou autistického spektra.

https://hradec.rozhlas.cz/vychova-ditete-s-autismem-ceho-si-mohou-rodice-vsimnout-uz-v-ranem-veku-potomka-7296019

Modrý den propojí náš svět se světem autistů. A jejich nadějí na smysluplný a důstojný život

DUBEN 2018

Zápis dětí do 1. tříd v Mateřské škole, Speciální základní škole a Praktické škole, Hradecká 1231, Hradec Králové se uskuteční 10. dubna 2018.

LEDEN 2018

Den otevřených dveří v Mateřské škole, Speciální základní škole a Praktické škole, Hradecká 1231, Hradec Králové

Vážení rodiče, dne 30. 1. 2018 pořádá škola od 8 do 11,30 hod. Den otevřených dveří. V této době bude možné prohlédnout si budovu školy, nahlédnout do tříd, zástupci z řad učitelů i vedení vám zodpoví veškeré dotazy.

Škola vzdělává žáky s mentálním postižením všech závažností a dále žáky s PAS s různou úrovní nadání – od žáků s nadprůměrným nadáním po žáky s mentálním postižením. Třídy pro žáky s PAS jsou obsazovány do počtu 6 žáků, vyučují v nich speciální pedagogové a působí asistenti pedagoga. Pracuje se především systémem strukturovaného učení.

Ve škole je bohatá nabídka zájmové činnosti, dochází sem logoped, při škole působí známý divadelní soubor Slunovrat, žáci se mohou zapojit do pestré sportovní činnosti nejen v nadstandardně vybavených tělocvičnách.

 

Informace
pro rodiče dětí s duševními poruchami a poruchami chování

-informace o pravidlech řízení a posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) pro účely sociálního zabezpečení

informativní leták

ŘÍJEN 2017

Přednáška k novele zákona č.329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.   odkaz: 31.10. 2017 od 10:00 Mgr. Václav Krása

BŘEZEN 2017

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s žádostí o účast ve výzkumu zaměřeném na zkušenosti rodičů s ošetřováním jejich dětí v rámci běžné zdravotnické péče. Vyplnění dotazníku trvá cca 10-15 minut. V rámci vyhodnocování budou zkušenosti rodičů z obou skupin srovnány a zahrnuty do bakalářské práce na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, dále poslouží jako podklad pro žádost o grant financující realizaci konkrétních kroků pro zlepšení lékařské péče o děti s PAS. S některými z těchto kroků, které jsou navrhovány na základě zahraničních zkušeností, se seznámíte i v průběhu vyplňování dotazníku.

Odkaz na dotazník: https://form.jotformeu.com/63525839040355 
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Váš čas a spolupráci.

NAUTIS a Veronika Niederlová, PedF UK

LEDEN 2017

Rodičovská skupina

Milí rodiče,
rádi bychom Vám nabídli možnost se 1x za 2 týdny sejít v prostorách SPC s paní psycholožkou či speciální pedagožkou. Společně se na setkáních budeme věnovat tématům, se kterými se potýkáte při výchově Vašich dětí. Pokud by z Vaší strany byl o setkání zájem, dejte nám prosím vědět v SPC nebo na email: specialnicentrum@seznam.cz. Děkujeme.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Tým SPC

Rodičovská skupina. doc

Nově vložené odkazy:

Dotazník škole

Klíč pro komunikaci (krátká verze)

Desatero komunikace s pacienty s PAS

Klíč pro komunikaci s osobami s autismem

Webové stránky pro rodiče

Snímek školy, konzultace se školou

Postup žádání služby v SPC

Infor. souhlas s vyšetřením a žádost 2016

ROK 2016

Uznání naší práce

Dne 1. dubna 2016 proběhl v kopuli Expobank CZ na Václavském náměstí 4.ročník vyhlášení cen APLAUS u příležitosti Světového dne porozumění autismu, který každoročně vyhlašuje Národní ústav pro autismus. Celkem bylo obdrženo 28 nominací. Mezi nominovanými byla i naše speciální pedagožka a krajská koordinátorka Mgr. Eva Jarková, kterou do soutěže nominovalo Centrum pomoci lidem s PAS Křesadlo Hradec Králové. Za svou práci obdržela čestné uznání.

 aplaus